Consulta de Convocatòries

PROJECTES
Organisme convocant ISCA - Instituto de Salud Carlos III
Data convocatòria 20/04/2017
Fitxer Bases
Projectes d'Investigació en Salut PI (FIS)
Ref. 3401 
Codi 3401
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Salut 
Publicació BOE 20/04/2017
Data Límit presentació 25/05/2017
Data termini intern 18/05/2017
Data previsió resolució 24/11/2017
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim PI (FIS)
Observacions Les sol·licituds s’hauran d’omplir amb l’aplicació informàtica de la pàgina web del ISCIII . Si accediu a la presentació de sol.licituds 'Sense certificat', un cop generada la sol.licitud definitiva, haureu d'imprimir les pàgines preceptives, signar i presentar-la a qualsevol registre de l'UdG dins el termini intern. Si hi accediu 'Amb certificat', la presentació de la sol.licitud serà íntegrament telemàtica i ens haureu d'avisar per a la signatura digital del representant legal dins el termini oficial (posteriorment ens haureu de fer arribar els originals a l'OITT).

Els projectes tindran una durada de 3 anys i s'hauran de presentar en alguna de les següents modalitats:
  • Projectes individuals - amb un o dos investigadors principals, que pertanyin al mateix centre.
  • Projectes coordinats - constituïts per 1 o 2 subprojectes de diferents entitats, amb diferents protocols d'actuació i la necessitat clara de coordinació. Cada subprojecte tindrà un equip investigador i un IP.
  • Projectes multicèntrics - constituïts per un projecte realitzat, d'acord un únic protocol, en més d'un centre.
Els investigadors responsables han de tenir dedicació plena al projecte, mentre que, la resta de membres de l'equip podran tenir dedicació plena a un sol projecte o compartida en, com a màxim, tres projectes. A efectes d'aquest còmput es té en compte, entre d'altres, la participació en projectes del MINECO (veure incompatibilitats article 95).

Tant l'IP, com la resta de l'equip investigador, han de tenir vinculació amb l'entitat sol.licitant, com a mínim, durant el període comprès entre el termini de presentació de sol.licituds i el moment de la resolució definitiva de concessió.

Per tal d'agilitzar els tràmits dels informes del Comitè Ètic, cal que ompliu un dels següents annexos, segons correspongui:
Atenció: el formulari de sol.licitud, la memòria del projecte i els CVNs no són esmenables, per tant, és molt important presentar-los d'acord amb el model indicat en la convocatòria. La memòria s'ha de presentar obligatòriament en castellà (i opcionalment en anglès).

Còpies
Original + 1 còpia

Convocatòria
Document

Formularis i més informació
Web de l'ISCIII

Persona de contacte OITT
Iolanda Homs (recercaoitt@udg.edu
Més informació Web ISCIII
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica