Consulta de Convocatòries

ALTRES
Organisme convocant 2940 - Agència Catalana de Joventut
Data convocatòria 16/12/2016
Fitxer Bases
Convocatòria de beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut, correspondent a l'any 2016
 
Codi 3367
Destinatari  
Temàtica joventut 
Publicació DOGC núm. 7276 de 29/12/2016
Data Límit presentació 28/02/2017
Data termini intern
Data previsió resolució 27/08/2017
Lloc de presentació telemàtic i en paper al registre de l'AGAUR
Acrònim FJOVE
Observacions Convocatòria d'ajuts per promoure i estimular entre els investigadors/es la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de joventut de Catalunya, exclusivament han de versar en l'anàlisi de la població de 16 a 29 anys.
Els beneficiaris han de complir els requisits següents:
- estar matriculats a un programa de doctorat, i haver inscrit el projecte de tesi doctoral en el termini màxim de 2 anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria,
- que el projecte de tesi estigui basat exclusivament en l'anàlisi de la població de 16 a 29 anys i/o en les polítiques que s'hi adrecen.

Les actuacions d'investigació s'han de desenvolupar en el període d'un any, comptador a partir de la data d'acceptació de l'ajut.
L'import màxim de cada ajut serà de 2.000 euros.
Caldrà presentar les sol·licituds en el model normalitzat, tant telemàticament, com en suport paper degudament signat.
- formulari sol·licitud
- document annex

Alhora caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació especificada al punt 5 de la convocatòria.

Persona de contacte: Laura Parellada  
Més informació Web de l'AGAUR
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica