Consulta de Convocatòries

PROJECTES
Organisme convocant 3815 - Agència Catalana de la Juventud
Data convocatòria 16/12/2016
Fitxer Bases
Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya (AJOVE)
 
Codi 3366
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica General 
Publicació DOGC Núm. 7272 de 22/12/2016
Data Límit presentació 28/02/2017
Data termini intern 20/02/2017
Data previsió resolució 27/08/2017
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim AJOVE
Observacions Convocatòria d'ajuts a projectes d'estudi i anàlisi que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya aquí.

Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català, centres de recerca i entitats, dedicades totalment o parcialment als estudis o anàlisis sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut des de la perspectiva de les ciències socials.
Els investigadors responsables del projecte hauran de tenir vinculació permanent amb el centre. Les persones amb contracte ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys es consideren membres amb vinculació permanent
Cada investigador només pot formar part d'un equip, i per tant no poden constar com a membres en cap altra sol·licitud presentada.

Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any, comptador a partir de la data d'acceptació de l'ajut.

L'import màxim de l'ajut per a cada projecte serà de 10.000 euros.

Caldrà presentar les sol·licituds en el model normalitzat, tant en suport paper, com en suport electrònic IMPRESOS

Alhora caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació especificada al punt 5 de la convocatòria.

Persona de contacte OITT: Iolanda Homs 
Més informació Web de l'AGAUR
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica