Consulta de Convocatòries

MOBILITAT (ESTADES, BEQUES POSTDOC)
Organisme convocant MECD - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
Data convocatòria 29/12/2016
Fitxer Bases
Estades de professors e investigadors sèniors a centres estrangers, inclòs el programa Salvador de Madariaga
 
Codi 3363
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica  
Publicació Convocatòria
Data Límit presentació 03/02/2017
Data termini intern
Data previsió resolució 03/08/2017
Lloc de presentació telemàtic (fins a les 14 hores del dia 03/02/2017)
Acrònim  
Observacions Ajuts de mobilitat per a professors universitaris i investigadors amb experiència i trajectòria professional acreditada.

Requisits: (cal complir-los en el moment de sol·licitar l'ajut i mantenir-los fins a la fi de l'estada sol·licitada)
- Ser funcionari de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles o pertànyer a les escales d'investigació del CSIC o dels OPIs, o tenir vinculació laboral indefinida (per la qual es requerís el grau de Dr.) de caràcter docent o investigador, o formar part de les plantilles encarregades de les tasques d'investigació en hospitals universitaris.
- Haver obtingut el grau de doctor o doctora abans de l'1 de gener de 2006 (en cas de ser funcionari de carrera de les universitats públiques espanyoles l'obtenció del grau de Doctor podrà ser posterior a aquesta data).
- Estar en servei actiu i a temps complert
- No haver realitzat estades de mobilitat a l'estranger per un període acumulat superior a sis mesos en els últims 4 anys anteriors a la data de fi de la presentació de les sol·licituds.
Únicament cal comptabilitzar les estades d'un període igual o superior a un mes. Caldrà complir aquest requisite fins a la data d'inici de l'estada sol·licitada.

Període:
Les estades tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6, i es realitzaran en un únic període de forma ininterrompuda.
Les estades s'hauran de dur a terme dins del període comprés entre l'01/07/2017 i el 30/09/2018. Si es sol·licita l'ajut en el marc del Programa Fulbright les estades s'hauran d'iniciar a partir de l'1/11/2017.

Dotació econòmica:
- dotació mensual entre 2.150 i 3.100 euros en concepte de despeses d'allotjament i manutenció
- dotació per despeses de viatge d'un màxim de 1.200 euros
- dotació d'un màxim de 2.500 euros per despeses d'instal·lació

A tenir en compte:
- per qualsevol modificació de les condicions en cas de concessió caldrà tenir present l'article 27 de la convocatòria (modificació de dates de l'estada, canvi en l'investigador responsable del grup d'acollida)
- casos d'absència del centre receptor, interrupcions de les estades, baixes i renúncia (article 28 de la convocatòria)
- la carta d'acceptació al centre estranger caldrà que compleixi els requisits especificats al punt 4.a de l'article 15. A més caldrà adjuntar-ne còpia de la traducció al castellà.


Presentació de sol·licituds : Tota la tramitació es farà a través de l'aplicació telemàtica de la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació.

Hi ha una sèrie de formularis a complimentar en la pròpia aplicació (tota aquella informació no introduïda en aquest moment no es podrà introduir i/o completar posteriorment):
- Dades personals i professionals (requisits)
- CV del sol·licitant i informació del grup i centre receptor

Caldrà adjuntar-hi també varis documents en format electrònic:
- carta acceptació del centre receptor (que compleixi allò establert al punt 4.a de l'article 15
- còpia títol de Doctor o certificat on hi consti la data d'obtenció del grau de Doctor i la data en que s'ha sol·licitat el títol
- memòria del projecte (model normalitzat)


Com a personal acadèmic de la UdG us heu d'acollir, com a requisit imprescindible per presentar la sol·licitud, a la normativa interna de llicències per absència.


IMPORTANT: Totes les notificacions (informatives i de possibles esmenes) del MECD es faran per mitjans electrònics mitjançant la compareixença a la Seu electrònica. Si el sol·licitant no accedís al contingut de la notificació en el termini de 10 dies naturals, s'entendrà que la notificació ha estat refusada. (article 12 de la convocatòria).
Es recomana anar-hi accedint periòdicament per tal d'estar informat de qualsevol novetat que es pugui produir, i alhora no caduquin les possibles notificacions rebudes donant lloc a la desestimació de la sol·licitud demanada.La sol·licitud i la seva documentació s'ha de presentar telemàticament, no obstant i per tal de tenir actualitzats els nostres arxius, us agrairem que ens feu arribar una còpia a l'OITT (en paper o en digital a: recercaoitt@udg.edu).


Persona de contacte OITT: Maria Oliver
 
Més informació Web Ministeri
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica