Consulta de Convocatòries

INCORPORACIO (CONTRACTACIO)
Organisme convocant MECO - Ministerio de Economía y Competitividad
Data convocatòria 21/11/2016
Fitxer Bases
Ajudes per cofinançar la contractació de personal tècnic 2016 (PTA)

 
Codi 3358
Destinatari Investigadors 
Temàtica Global 
Publicació Convocatòria
Data Límit presentació 01/02/2017
Data termini intern 01/02/2017
Data previsió resolució 16/07/2017
Lloc de presentació Telemàtic i OITT dins termini intern.
Acrònim PTA
Observacions
Ajuts per al cofinançament de la contractació de personal tècnic de suport en l'ús d'equipaments, instal·lacions i altres infraestructures d'I+D+I, a fi d'incrementar i millorar les prestacions i rendiments de les infraestructures científico-tècniques

La durada de l'ajut serà de tres anys.

D'acord a la convocatòria, es presenten els candidats i no pas els perfils.

D'acord amb les bases de la convocatòria en el seu article 56.3 no es concediran ajuts per la contractació de tècnics de suport per les tècniques experimentals pròpies de grups d'investigació que únicament serveixin als interessos d'aquests.

Requisits dels candidats:(article 58)
- estar en possessió d'alguna de les titulacions especificades en el punt 58.a de la convocatòria dins el termini per sol·licitar l'ajut
- no estar gaudint de cap contracte cofinançat per ajuts d'aquest programa de convocatòries anteriors
- no estar vinculat laboralment amb la entitat que sol·licitarà l'ajut en data de presentació de la sol·licitud.


Presentació de les sol·licituds i documentació a adjuntar: Consultar els articles 59 i 60 de la convocatòria.

Periode per presenter la sol·licitud a través de la seu electronica i per la signatura de l'investigador en el formulari electronic: del 17 de gener de 2017 al 01 de febrer de 2017 fins a les 15:00 hs.

Una vegada fet aquest procés, l'aplicació generarà un document el qual s'haurà de signar i presentar a qualsevol oficina de Registre dins el termini intern (02/02/2017),o presencialment a l'OITT, juntament amb la documentació següent:

- còpia del DNI del candidat
- compromís de cofinançament

La sol·licitud institucional inclourà totes les peticions individuals que s'hagin presentat en el termini indicat pels tècnics. Els candidats que no hagin complert amb el termini NO es podran tenir en compte.

NOTA IMPORTANT:
Recordar que l'ajut del MINECO cobreix parcialment el cost del contracte. S'ha de tenir en compte la titulació sol·licitada i requerida amb les taules retributives de la UdG.
L'import de l'ajut per part del Ministeri variarà en funció de la titulació del tècnic candidat (article 56.2). Veure taules del cost contractació PTA 2016.

La diferència del cost de la contractació haurà de ser assumida pel grup sol·licitant per cada anualitat del contracte. Caldrà omplir i fer arribar a l'OITT el model de cofinançament degudament omplert i signat.Persona de contacte OITT: Maria Oliver  
Més informació Web del MINECO
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica