Consulta de Convocatòries

INCORPORACIO (CONTRACTACIO)
Organisme convocant MEICO - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Data convocatòria 21/11/2016
Fitxer Bases
Programa Ramon y Cajal 2016

 
Codi 3355
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Global 
Publicació convocatòria
Data Límit presentació 24/01/2017
Data termini intern
Data previsió resolució 12/06/2017
Lloc de presentació  
Acrònim RyC
Observacions
Aquest programa té com a finalitat enfortir la capacitat investigadora dels grups, mitjançant la contractació d'investigadors que hagin obtingut el grau de doctor.

Un investigador només podrà presentar una sol·licitud. No es pot presentar simultàniament una sol·licitud al programa Ramon y Cajal i al programa Juan de la Cierva.

Els investigadors contractats a través del Programa Juan de la Cierva que portin més d'un any de contracte, comptabilitzat des de la incorporació efectiva fins a l'1 de juny de 2017 podran presentar sol·licitud en aquesta convocatòria .

Requisits (veure article 22 i 32) :

- tenir el grau de doctor entre 1/01/2006 i el 31/12/2013.
- No haver estat beneficiari en cap convocatòria anterior dels ajuts Ramon y Cajal.

Durada del contracte : 5 anys

Retribució econòmica :
La retribució mínima a percebre serà de 31.600€ bruts/any.

Procediment per els investigadors per a la presentació de les sol·licituds :
- s'hauran de presentar a l'aplicació telemàtica del MINECO que s'obrirà el dia 13/12/2016' i seguir les instruccions que s'indica als articles 24.2.b i 28 l'Article.

No s'admetran sol·licituds a les oficines de registre de la UdG

Sol·licitud de la Universitat. Informació general:
El Vicerector de Recerca elaborarà la sol·licitud institucional en base a les manifestacions d’interès rebudes per part d’investigadors de la UdG, i que aportin el cofinançament necessari per fer efectiu el contracte pels 5 anys.
El termini per manifestar interès en participar en la sol·licitud institucional serà fins el dia 19 de DESEMBRE de 2016. Per això, només caldrà enviar un mail a: vr.recerca@udg.edu, amb còpia a: recercaoitt@udg.edu, indicant el responsable, l’àrea de coneixement i el nom de l’interessat (si s’escau, únicament en el cas que es tingui coneixement) i adjuntant còpia del compromís de cofinançament degudament signat, el qual s’haurà de fer arribar l’original a l’OITT per correu intern o per registre.

Tot i que s'està a l'espera de la confirmació dels terminis per part de la DGR, el termini s'escau el dia 19 de desembre, ja que com l'any passat la UdG haurà de comunicar a la Direcció General de Recerca abans del 21 de desembre de 2016, si el nombre de places sol·licitades fos superior respecte a les de l'any anterior, per tal d'obtenir-ne el vist i plau.

Totes les manifestacions d’interès que es comuniquin en posterioritat no podran estar incloses en la sol·licitud institucional, quedant com a reserves. En el cas que resultin candidats elegibles, només es podran considerar quan no s’arribin a cobrir les places que figurin en la sol·licitud institucional.

Informació sobre els costos aproximats del contracte i cofinançament
S’atendran aquelles manifestacions d’interès que vagin acompanyades del compromís de cofinançament.
El cost del contracte és la suma del cost de la retribució bruta més el cost de la Seguretat Social (QP). La subvenció és de 33.720 euros/any. La diferència s’ha de cofinançar al 50% entre el grup UdG i la Generalitat de Catalunya.
A la vegada el grup UdG ha d’assegurar el finançament del cost del 5è any de contracte en la seva totalitat.

A tall informatiu us facilitem una taula dels costos aproximats d’aquesta contractació.
Model cofinançament RyC 2016

Persona de contacte OITT : Teresa Roura 
Més informació Web del Ministerio de Economía, Industria y Comptetitividad
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica