Consulta de Convocatòries

INCORPORACIO (CONTRACTACIO)
Organisme convocant ACCO - Agencia de Suport a l'Empresa Catalana (ACC1Ó)
Data convocatòria 18/11/2016
Fitxer Bases
Ajuts de mobilitat de personal investigador vinculat a la xarxa TECNIO per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica: Programa TECNIOSPRING PLUS(convocatòria 2016)
 
Codi 3354
Destinatari Investigadors 
Temàtica  
Publicació DOGC número 7256 de 28/11/2016 (Bases Reguladores)
Data Límit presentació 31/01/2017
Data termini intern 24/01/2017
Data previsió resolució 31/05/2017
Lloc de presentació Registre UdG dins termini intern
Acrònim TECNIOSPRING +
Observacions Els ajuts TECNIOSPRING creats per ACCIÓ tenen com a objectiu la mobilitat de personal investigador vinculat a la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO) per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Hi ha dos modalitats d'ajut:

a) SORTIDA A L'ESTRANGER + RETORN:
La durada de l'ajut és de 24 mesos. Els primers 12 per realitzar una estada a una entitat d'acollida fora d'Espanya. Els 12 mesos restants serà un retorn al centre TECNIO beneficiari de l'ajut, per finalitzar el projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.
Quan l'entitat d'acollida no sigui un estat member de la UE o país associate, l'investigador/a haurà de ser nacional o resident de llarga durada d'un país de la UE.

Requisits:
- tenir el títol de Doctor o un mínim de 4 anys d'experiència en recerca a temps complert després de l'obtenció del títol que dona accés als estudis de doctorat
- tenir experiència en recerca aplicada i/o activitats de transferència tecnològica.

Regla de mobilitat de l'investigador/a:
- no haver residit o realitzat l'activitat principal (treball, estudis) en el país de l'entitat d'acollida a l'estranger durant més de 12 mesos en els tres anys immediatament anteriors al tancament d'aquesta convocatòria.
No es tindran en compte les estades curtes inferiors a 45 dies.

Import de l'ajut:
- 92.400 euros per als 2 anys de la contractació de l'investigador (s'aplicarà un coeficient de correcció pel primer any segons el país de destí)
- un ajut per despeses de recerca d'un màxim de 17.280 euros pels dos anys
- un ajut per despeses de mobilitat de l'investigador/a per la incorporació al centre estranger d'un màxim de 1.920 euros pels dos anys


b) INCORPORACIÓ A UN CENTRE TECNIO:
L'investigador/a candidat/a (de qualsevol nacionalitat) farà una estada de 2 anys a un centre TECNIO per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Requisits:
- tenir el títol de Doctor i 4 anys d'experiència en recerca a temps complert després de l'obtenció del títol de Doctor, o tenir un mínim de 8 anys d'experiència en recerca a temps complert després d'haver obtingut el títol que dona accés als estudis de doctorat.
- tenir almenys 1 any d'experiència (a temps complert, o l'equivalent a temps parcial) en recerca aplicada i/o activitats de transferència tecnològica
- experiència en la gestió de grups de recerca.

Regla de mobilitat de l'investigador/a:
- no haver residit o realitzat l'activitat principal (treball, estudis) a Espanya durant més de 12 mesos en els tres anys immediatament anteriors al tancament d'aquesta convocatòria.
No es tindran en compte les estades curtes inferiors a 45 dies.

Import de l'ajut:
- 117.000 euros per als dos anys de la contractació de l'investigador/a.
- un ajut per despeses de recerca d'un màxim de 17.280 euros pels dos anys
- un ajut per despeses de mobilitat de l'investigador/a per la incorporació al centre TECNIO d'un màxim de 1.920 euros pels dos anys.

Tramitació de la sol·licitud :
La sol·licitud es formalitzarà primer electrònicament a través de l'aplicació de la convocatòria, i posteriorment en paper (amb la signatura del Vicerector de Recerca).
APLICACIÓ SOL·LICITUD - s'ha de descarregar l'aplicació. En cas de dubtes tècnics es recomana adreçar-vos al vostre Servei Informàtic.

CV i MEMÒRIA TÈCNICA
Per a la modalitat A caldrà adjuntar una carta de compromís de l'entitat estrangera per acollir durant 1 any a l'investigador.

Còpies: Original i una còpia

Persona de contacte: Maria Oliver
 
Més informació web ACCIÓ
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica