Consulta de Convocatòries

PROJECTES
Organisme convocant AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Data convocatòria 13/09/2016
Fitxer Bases
Convocatòria de Projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC2016) 
Codi 3342
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica GLOBAL 
Publicació DOGC núm. 7211 de 22/09/2016
Data Límit presentació 22/10/2016
Data termini intern 14/10/2016
Data previsió resolució 23/03/2017
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim DEMOC 2016
Observacions Aquesta convocatòria té per objecte regular els ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de millora de la qualitat democràtica de les organitzacions, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.

Els treballs de recerca han de versar sobre algun dels temes indicats en l'article 4 de la convocatòria.

Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any a comptar de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut. L'import per ajut serà d'entre 6.000 i 12.000 euros. No són subvencionables ni tesis doctorals, ni projectes que tinguin com a objecte l'organització i la realització de cursos, seminaris o congressos.

Aquests ajuts no són compatibles amb altres subvencions o ajuts rebuts de qualsevol entitat pública o privada

L'equip de recerca ha d'estar constituït per un mínim de 4 investigadors amb 2 doctors/ores que han de tenir dedicació completa i vinculació estatutària o contractual.

No pot constar cap persona com a membre de dos o més equips de recerca

Còpies
Original + 1 còpia

Termini i lloc de presentació
14/10/2016 - Registre UdG

Convocatòria
Document

Més informació
Pàgina web de l'AGAUR

Persona de contacte OITT
Maria Subirós (recercaoitt@udg.edu)  
Més informació Pàgina web de l'AGAUR
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica