Consulta de Convocatòries

AJUTS COMPLEMENTARIS
Organisme convocant CDPR - Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
Data convocatòria 19/05/2016
Fitxer Bases
Convocatòria corresponent a l'any 2016 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer
Codi 3320
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica GLOBAL 
Publicació DOGC núm. 7125 de 23/05/2016
Data Límit presentació 09/06/2016
Data termini intern 03/06/2016
Data previsió resolució 22/11/2016
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim Eurodistricte
Observacions L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de la línia de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer.

La finalitat de les subvencions regulades per aquestes bases és donar suport a projectes transfronterers de cooperació desenvolupats al territori de l’Espai Català Transfronterer, que no tenen les capacitats per recaptar els recursos públics habituals destinats a l'àmbit transfronterer, tot posant de relleu la transcendència de determinades accions estratègiques que vertebren l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer.

Els projectes han de situar-se al territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer (comarques de la demarcació de Girona i departament dels Pirineus Orientals) i adequar-se a una de les temàtiques següents:
  - Desenvolupament socioeconòmic
  - Educació
  - Turisme
  - Esports
  - Cultura
  - Joventut
  - Medi ambient
  - Acció social
Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ingressos públics destinats a contribuir a la realització dels mateixos projectes, si bé la suma de tots els ingressos públics, inclòs l'ajut Eurodistricte, no podrà superar el 70% de l'import total de l'actuació subvencionada.

Les actuacions objecte d'aquestes subvencions han de començar durant l'any de la convocatòria i finalitzar abans del 30 de juny de l’any següent

L'import de les subvencions no pot ser superior en cap cas el 50% del pressupost de l'activitat subvencionada, per tant el grup de recerca haurà d'aportar el 50% restant. Per cada projecte, l'import de la subvenció no podrà superar els 10.000,00 euros.

Important: abans del 02/06/2016 a les 12:00h ens heu d'enviar el pressupost per correu electrònic (incloent el cofinançament) a fi de poder-lo revisar prèviament a la signatura del Vicerector de Recerca.

Còpies
Original + 1còpia

Termini i lloc de presentació
03/06/2016 al registre de l'UdG

Convocatòria
Document

Bases reguladores
Document

Més informació
Pàgina web de la Generalitat de Catalunya

Persona de contacte OITT
Maria Subirós (recercaoitt@udg.edu)  
Més informació Web Generalitat de Catalunya
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica