Consulta de Convocatòries

AJUTS COMPLEMENTARIS
Organisme convocant MECD - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
Data convocatòria 03/05/2016
Fitxer Bases
Ajudes per a projectes arqueològics a l'exterior corresponents a l'any 2016
 
Codi 3317
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Humanístic i social 
Publicació http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/be
Data Límit presentació 13/06/2016
Data termini intern 07/06/2016
Data previsió resolució
Lloc de presentació Registre UdG dins el termini intern
Acrònim ArqueologiaExt
Observacions L'objecte de la convocatòria és la realització de projectes d'intervenció arqueològica a l'exterior.

Els responsables dels projectes han de ser doctors i tenir formalitzada la seva vinculació estatutària o contractual amb la universitat.

Les activitats susceptibles de rebre ajuts es poden realitzar des de l'1 de gener de 2016 fins el 30 de juny de 2017.

Les ajudes no podran superar els 30.000 € per projecte, ni finançar més del 90% del pressupost total (és a dir, s'ha d'aportar, com a mínim, el 10% de cofinançament) i no es subvencionarà el mateix projecte en més de cinc convocatòries consecutives (tenint en compte com a punt de partida d'aquest còmput la convocatòria 2011). Els costos indirectes seran del 10%.

Còpies
Original + 1 còpia

Convocatòria
Document

Termini i lloc de presentació
07/06/2016 - Registre UdG

Formularis i més informació
Web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Persona de contacte OITT
Maria Subirós (recercaoitt@udg.edu
Més informació Web Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica