Consulta de Convocatòries

PROJECTES
Organisme convocant FUBI - Fundación Biodiversidad
Data convocatòria 06/04/2015
Fitxer Bases
Ajuts de la Fundació Biodiversitat per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral 2016
 
Codi 3310
Destinatari Professors i/o investigadors 
Temàtica Científic 
Publicació Altres
Data Límit presentació 15/07/2016
Data termini intern
Data previsió resolució
Lloc de presentació Les sol.licituds es presenten telemàticament
Acrònim F BIODIVERSITAT
Observacions Convocatòria d'ajuts de la Fundació Biodiversitat per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral.

L'import màxim de l'ajut serà de 60.000 €, tanmateix, i d'acord amb el punt segon de la convocatòria, si el beneficiari és una Administració Pública, l'equip investigador haurà d'aportar, com a mínim, un 50% de cofinançament del projecte.
En el pressupost s'han de tenir en compte el costos indirectes que seran com a màxim del 10%. Prèviament a la signatura del Vicerector ens haureu de fer arribar el pressupost en la seva totalitat (incloses totes les despeses i els ingressos previstos).

Els projectes tindran una durada màxima d'un any.

Les sol.licituds es presentaran mitjançant l'aplicació telemàtica disponible a la pàgina web de la Fundació Biodiversitat. La presentació de la sol.licitud consta de dues fases, en la primera s'omplirà el formulari de sol.licitud i s'adjuntarà la documentació indicada en la convocatòria (inclou un document de conformitat del representant legal). Aquestes sol.licituds seran avaluades i a les preseleccionades se'ls requerirà que aportin més documentació (veure convocatòria).

NOTA IMPORTANT: d'acord amb la convocatòria només es pot presentar 1 projecte per entitat sol.licitant, per tant, la primera proposta que ens arribi correctament complimentada serà la que s'enviarà.

Còpies
Fer arribar una còpia a l'OITT (recercaoitt@udg.edu)

Convocatòria
Document

Formularis i més informació
Web de la Fundació Biodiversitat

Persona de contacte OITT
Maria Subirós (recercaoitt@udg.edu
Més informació Web Fundació Biodiversitat
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica