Consulta de Convocatòries

BEQUES FORA DE LA UDG
Organisme convocant FAME - Fundación Alfonso Martín Escudero
Data convocatòria 26/02/2016
Fitxer Bases
Convocatòria d'ajuts postdoctorals de recerca a Univesitats o centres d'investigació a l'estranger 2016
 
Codi 3299
Destinatari Doctors 
Temàtica Global 
Publicació Bases de la convocatòria
Data Límit presentació 29/04/2016
Data termini intern
Data previsió resolució 24/10/2016
Lloc de presentació correu postal a la Fundación Alfonso Martín Escudero, o per correu electrònic(becas@fundame.org)
Acrònim  
Observacions La finalitat d'aquesta convocatòria és concedir 40 beques per la realització de treballs de recerca en una universitat o centre d'investigació a l'estranger, en temes que estiguin englobats dins d'una de les àrees següents :
- Agricultura i ramaderia
- Ciències del mar
- Ciències de la salut
- Tecnologia dels aliments

Requisits dels candidats :
- Tenir nacionalitat espanyola
- Tenir el títol de Doctor o el títol d'especialista en Medicina (MIR), Biologia (BIR), Farmàcia (FIR), Psicologia (PIR) o Química (QUIR) d'una universitat espanyola o d'una estrangera degudament convalidat
- Estar admès per la universitat o centre d'investigació de l'estranger pel període sol·licitat
- Tenir un bon coneixement de l'idioma del país receptor

Període :
La durada de les beques serà d'un mínim de 12 mesos i màxim de 24.

Dotació :
- Assignació mensual entre 1.900 i 2.700€ segons el país de destí (detallat a l'Annex de la convocatòria)
- Una ajuda per trasllat e instal·lació de 3.100€
- Assegurança d'accidents i malaltia

Presentació de les sol·licituds:
S'hauran de presentar a la 'Fundación Alfonso Martín Escudero' abans de les 14.00h del dia 29 d'abril 2016 per correu certificat a través de qualsevol oficina de correus, o bé presentar-les per correu electrònic (becas@fundame.org) dins el termini i hora fixat en la convocatòria.
Només cal presentar la sol·licitud i la documentació una vegada (en paper o electrònicament).

Documentació:
- Sol·licitud en el model normalitzat
- fotocòpia del DNI
- CV resumit (màxim 3 pàgines)
- fotocòpia de la certificació de l'expedient acadèmic complet (amb les qualificacions)
- còpia del títol de Doctor/a
- 2 cartes de referència de suport a la sol·licitud
- justificant d'admissió al centre estranger pel període sol·licitat
- certificació de coneixement de l'idioma estranger
- memòria de la recerca a realitzar (màxim 6 pàgines) on s'hi inclogui el pla de treball i el calendari corresponent
- declaració responsable de no haver gaudit (amb anterioritat a la data d'inici de l'estada sol·licitada) de cap ajut postdoctoral per a la realització d'estades de recerca o ampliació d'estudis a l'estranger de més de 12 mesos, ni disposar de cap altre tipus d'ajut per a la recerca sol·licitada.


Més informació  
Més informació Fundación Alfonso Martín Escudero
Informació facilitada per:
Oficina d'investigació i transferència tecnològica